《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠥᠡᠲᠤᠰᠤᠲᠡᠡ ᠤ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ》··《蒙古族传播文化》出版发行

《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠥᠡᠲᠤᠰᠤᠲᠡᠡ ᠤ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ》ᠨᠤᠮ ᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠪᠡ

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠂ 《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠥᠡᠲᠤᠰᠤᠲᠡᠡ ᠤ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ》ᠨᠤᠮ ᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠪᠠ᠃

 ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ《 ᠭᠢᠶᠠᠨ 》ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠤᠤᠰ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠣᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠪᠠ᠃

《蒙古族传播文化》出版发行

近日,《蒙古族传播文化》一书由内蒙古教育出版社出版发行。

来源:内蒙古启言蒙汉综合语信息网编译

 
Posted in ᠨᠤᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ |好书推荐 and tagged .