ᠣᠷᠳᠣ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠭᠣᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ 举办了长调歌手培训班

ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠭᠣᠣ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠠᠩᠬᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠳᠣ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠭᠣᠣ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠭᠣᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ

ᠣᠢᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ  ᠤ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠭᠣᠣ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠳᠣ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠭᠣᠣ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠭᠣᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ 》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

东乌珠穆沁旗长调协会举办了首届蒙古族长调民歌手培训班

日前,内蒙古东乌珠穆沁旗长调协会举办该旗首届蒙古族长调民歌手培训班。
  来源:内蒙古启言蒙汉综合语信息网编译

 
Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .