ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠨᠤᠬ ᠲᠤ ᠬᠦᠢᠲᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ内蒙古这两天降温

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠨᠤᠬ ᠲᠤ ᠬᠦᠢᠲᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ

ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ 12 ᠰᠠᠷ᠎ ᠠ ᠶᠢᠨ 20 ᠡᠴᠡ 22 ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠢᠲᠡᠷᠡᠵᠦ ᠴᠠᠰᠤ ᠤᠷᠤᠵᠦ ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
 ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ 》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

内蒙古这两天降温

受冷空气影响,12月20日至22日,内蒙古将有一次降温、大风、降雪天气过程。
  来源:内蒙古启言网摘自《内蒙古新闻网》

 
Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .