ᠯᠢᠶᠤᠤᠨᠢᠩ᠄ ᠳ᠋ᠠᠯᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠬᠦᠯᠲᠡᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ辽宁:浅海区出现结冰

ᠯᠢᠶᠤᠤᠨᠢᠩ᠄ ᠳ᠋ᠠᠯᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠬᠦᠯᠲᠡᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ

ᠤᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠯᠢᠶᠤᠤᠨᠢᠩ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠠᠯᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠬᠦᠯᠲᠡᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ 》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

辽宁浅海区出现结冰现象

近期,受持续低温和寒潮影响,辽宁大连市部分海域浅水区出现大面积结冰,进入每年的初冰期。
  来源:内蒙古启言网摘自《中国新闻网》

 
Posted in ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ|环保旅游 and tagged .