ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠮᠨᠠᠪᠠ 牵着驼走致富路

ᠭᠣᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠮᠨᠠᠪᠠ

ᠣᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠢᠲᠣ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ᠤ ᠴᠤᠬᠤᠢᠨᠲᠦᠷ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠡᠣᠰᠣ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠩᠬᠡᠲᠡᠢ ᠭᠣᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠣ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠣ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠰᠦᠨ ᠤ ᠲᠡᠯᠬᠡᠬᠦᠷ ᠳ᠋ᠥ ᠣᠷᠣᠬᠣ ᠪᠠᠷ ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠮᠦᠷᠯᠡᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠠᠭᠠᠵᠣ ᠪᠠᠢᠪᠠ ᠂ ᠲᠠᠪᠣᠨ ᠵᠠᠭᠣᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ  ᠲᠡᠢ ᠂ ᠪᠦᠬᠦᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠰᠦᠨ ᠦ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠪᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠂ 20 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠣᠢᠯᠠᠯ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠢᠲᠠᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠣᠭᠲᠠᠵᠣ ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠰᠦᠨ ᠦ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠥ ᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠲᠠ ᠨᠢ 14.6 ᠲᠥᠮᠡᠨ ᠵᠢᠩ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠂ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ 292 ᠲᠥᠮᠡᠨ ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ ᠲᠣ ᠬᠦᠷᠴᠡᠢ ᠃ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠣᠯᠭᠠᠲᠠᠨ ᠬᠣᠣᠰᠪᠢᠯᠢᠭ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠄ 《ᠣᠳᠣ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠢᠲᠡᠨ ᠳᠥ ᠨᠠᠢᠳᠠᠨ ᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 2400 ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠪᠤᠢ》ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠪᠠ ᠃
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ  ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ 》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

牵着戈壁红驼走上致富路

走进乌拉特后旗潮格温都尔镇西尼乌素嘎查腾合泰沙驼产业有限责任公司的骆驼奶站,工人们正在为排队等候的骆驼挤奶,作为全国首家拥有500峰骆驼的骆驼奶基地,20多户牧民与企业签订寄养合同,将骆驼寄养在骆驼奶站,驼奶年产量达14.6万斤,纯收入292万元。公司负责人好斯毕力格说:“现在牧民将骆驼交由我们代管,一峰骆驼年纯收入2400元”。
  来源:内蒙古启言网摘自《新浪图片》

 
Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .