ᠲᠣᠢᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠦᠷᠠᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ··这个嘎查上榜“全国生态文化村”

ᠲᠣᠢᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠦᠷᠠᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠣᠩᠭᠳᠨᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠣᠷ ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠᠲᠦ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠬᠡᠮᠯᠢᠭ ᠡᠴᠨ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠣᠯᠵᠣ《2018 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ》 ᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ 128 ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠰᠣᠩᠭᠳᠨᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠳᠠᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 5 ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠱᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠣᠦᠷᠠᠢ ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠢᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠦᠷᠠᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠩᠭᠡ ᠬᠡᠷᠡᠯᠲᠠᠢ  ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠠᠨᠰᠠᠭᠠᠠᠨᠳᠠᠵᠠᠢ᠃
  ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《 ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ 》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

额济纳这个嘎查上榜“全国生态文化村”

近日,由中国生态文化协会组织专家评选的“2018年全国生态文化村”评选结果揭晓,全国共128个村落入选,内蒙古5个村落名列其中,额济纳旗巴彦陶来苏木推日木音陶来嘎查榜上有名。
  来源:内蒙古启言网摘自《中国额济纳》

 
Posted in ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ|环保旅游 and tagged .