ᠭᠣᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠮᠨᠠᠪᠠ 拉着戈壁红驼走上致富路

ᠭᠣᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠮᠨᠠᠪᠠ

ᠣᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠢᠲᠣ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ᠤ ᠴᠤᠬᠤᠢᠨᠲᠦᠷ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠡᠣᠰᠣ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠩᠬᠡᠲᠡᠢ ᠭᠣᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠣ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠣ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠰᠦᠨ  ᠤ ᠲᠡᠯᠬᠡᠬᠦᠷ ᠳ᠋ᠥ ᠣᠷᠣᠬᠣ ᠪᠠᠷ ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠮᠦᠷᠯᠡᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠠᠭᠠᠵᠣ ᠪᠠᠢᠪᠠ ᠂ ᠲᠠᠪᠣᠨ ᠵᠠᠭᠣᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ  ᠲᠡᠢ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠰᠦᠨ ᠦ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠪᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠂ 20 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠣᠢᠯᠠᠯ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠢᠲᠠᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠣᠭᠲᠠᠵᠣ ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠰᠦᠨ ᠦ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠥ ᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠰᠦ᠋ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠲᠠ ᠨᠢ 14.6 ᠲᠥᠮᠡᠨ ᠵᠢᠩ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠂ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ 292 ᠲᠥᠮᠡᠨ ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ ᠲᠣ ᠬᠦᠷᠴᠡᠢ ᠃ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠣᠯᠭᠠᠲᠠᠨ ᠬᠣᠣᠰᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠄ 《ᠣᠳᠣ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠢᠲᠡᠨ ᠳᠥ ᠨᠠᠢᠳᠠᠨ ᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 2400 ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠪᠤᠢ 》 ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠪᠠ ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

拉着戈壁红驼走上致富路

走进乌拉特后旗潮格温都尔镇西尼乌素嘎查腾合泰沙驼产业有限责任公司的骆驼奶站,工人们正在为排队等候的骆驼挤奶,作为全国首家拥有500峰骆驼的骆驼奶基地,20多户牧民与企业签订寄养合同,将骆驼寄养在骆驼奶站,驼奶年产量达14.6万斤,纯收入292万元。公司负责人好斯毕力格说:“现在牧民将骆驼交由我们代管,一峰骆驼年纯收入2400元”。摄影/内蒙古日报社融媒体记者 马建荃

Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .