ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ 《 ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠳᠤ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠤᠰ ᠪᠦᠬᠦᠲᠦ ᠲᠡᠮᠡᠬᠡ》···内蒙古将举办“大美阿拉善双峰驼”摄影比赛展

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ 《 ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠳᠤ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠤᠰ ᠪᠦᠬᠦᠲᠦ ᠲᠡᠮᠡᠬᠡ》 ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠢ

《 ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠳᠤ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠤᠰ ᠪᠦᠬᠦᠲᠦ ᠲᠡᠮᠡᠬᠡ》 ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ  ᠤ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25- 30 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠲᠦᠬᠡᠯ ᠡᠯᠰᠡᠵᠤ᠂ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠤᠰ ᠪᠦᠬᠦᠳᠤ ᠲᠡᠮᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠡᠳᠤᠪ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠬᠡᠯ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠴᠢᠳ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1-14 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠦᠲᠦᠬᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠮᠧᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠬᠠᠶ᠊ᠢᠭ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠳᠠᠰᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 3.5 M  ᠡᠴᠡ ᠶᠡᠬᠡ᠂ JPG ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠢᠯᠡᠬᠡᠬᠦ ᠢᠮᠧᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠶ᠊ᠢᠭ᠄ azqwenlian@163.com ᠪᠤᠶᠤ 280675690@qq.com᠃

内蒙古将举办“大美阿拉善双峰驼”摄影比赛展

“大美阿拉善双峰驼”摄影比赛展将于12月25日—30日在内蒙古自治区阿拉善左旗举办。

本次活动面向全国摄影家征稿,以阿拉善双峰驼为主题,没有参加过其它摄影赛事或展览的,近年来新拍摄的摄影作品均可参赛。作品要具有思想性、艺术性和鲜明的时代感,多方位、多角度阐释阿拉善双峰驼的神韵风;彩色、黑白均可,单幅与组照不限。

摄影爱好者可在12月1日至14日投稿,大赛作品只接受数码文件投稿,参赛者可将摄影作品发至指定邮箱,并注明姓名、性别、年龄、工作单位、通讯地址、联系电话和图片说明或题目。要求数码照片必须大于3.5M,格式为JPG格式。投稿邮箱为azqwenlian@163.com或280675690@qq.com。

Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .