《ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ‌ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠰᠬᠦᠯᠬᠦ》 ᠼᠢᠷᠺ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ···“六人踢碗”节目 获武汉国际杂技艺术节银奖

《ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ‌ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠰᠬᠦᠯᠬᠦ》 ᠼᠢᠷᠺ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠪᠠ

ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠵᠦᠴᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠼᠢᠷᠺ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠤᠨ《ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠰᠬᠦᠯᠬᠦ》 ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠬᠠᠨ • ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠬᠦ᠋ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠼᠢᠷᠺ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠲᠤ《ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ》 ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

“六人踢碗”节目 获武汉国际杂技艺术节银奖

近日,第十三届武汉·中国光谷国际杂技艺术节举行,内蒙古民族艺术剧院杂技团“六人踢碗”节目以其不俗表现,荣获艺术节“银奖”。

Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .