ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠤᠺᠰᠴᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠ三位拳击姑娘获得世锦赛冠军

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠤᠺᠰᠴᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠ

ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠧᠯᠢ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠤᠺᠰᠴᠢᠨ ᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠤᠺᠰᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠧᠤ ᠳ᠋ᠠᠨ᠂ ᠯᠢ ᠴᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠶᠠᠩ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠯᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠬᠦᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩ ᠨᠢ 64 ᠂ 75 ᠪᠤᠯᠤᠨ 81 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠬᠢ ᠲᠡᠰ ᠲᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠤᠺᠰᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠡᠬᠦᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 27 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠢᠷᠡᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤᠭᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯ᠎ᠡ᠃
  ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠶᠠᠩ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠯᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠯᠢ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ 75 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠬᠦᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠨᠢ 2020 ᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠺᠢᠣ᠋ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《 ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ 》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

内蒙古三位拳击姑娘获得世锦赛冠军

近日,世界女子拳击锦标赛在印度首都新德里圆满结束。决赛中,内蒙古的李倩以绝对优势战胜荷兰选手获得冠军,窦丹和杨晓丽同样以绝对优势战胜各自对手分别获得64公斤和81公斤以上级冠军。据悉,同时杨晓丽也成功卫冕了世锦赛三连冠,李倩所参加的女子75公斤级比赛是2020年东京奥运会的比赛项目。
  来源:内蒙古启言网摘自《内蒙古自治区体育局》

 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .