ᠰᠤᠳ᠋ᠤᠯᠬᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠲᠣᠭ᠎᠎ᠠ ··研考人数创历史新高

59569 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ 2019 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠤᠳ᠋ᠤᠯᠬᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠲᠣᠭ᠎᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎᠎ᠡ ᠲᠡᠮᠳ᠋ᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠪᠡ

ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ 2019 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠲᠣᠭ᠎᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢᠨᠲᠠ ᠰᠢᠨ᠎᠎ᠡ ᠲᠡᠮᠳ᠋ᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠴᠦ᠂ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭ᠎᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ᠂ ᠨᠡᠢᠲᠡ 59569 ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ 23 ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠦᠯᠬ ᠴᠡᠭ᠌ ᠲᠦᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠣᠲᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠯᠭᠡᠵᠦ(ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠨ᠋ᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ)᠂2018 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠠ᠋ᠴᠠ 11710 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠨ᠂ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎᠎ᠡ ᠨᠢ 24.5% ᠳ᠋ᠦ ᠬᠦᠷᠴᠡᠢ᠃
  ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥ᠋ᠪ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ᠂ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ᠦᠷ ᠡᠴᠡ 24 ᠤ ᠡᠳ᠋ᠦᠷ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳ᠋ᠠᠨ᠎᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠦ ᠡᠳ᠋ᠦᠷ ᠡᠴᠡ 24 ᠤ ᠡᠳ᠋ᠦᠷ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠦ᠋ᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠨᠣᠮᠸᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠂ ᠳᠤᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦ᠋ᠯᠵᠢᠶ᠎᠎ᠡ (http://yz.chsi.com.cn ᠪᠠ http://yz.chsi.cn) ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ 《ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠳ᠋ᠡᠭ᠌》 ᠪᠠ 《ᠰᠠᠭᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠢ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠬᠦ ᠬᠠᠭᠤᠳ᠋ᠠᠰᠤ》 ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃
  ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ 》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

59569名报名2019年内蒙古研考人数创历史新高

内蒙古自治区2019年全国硕士研究生招生考试报名现场确认工作已于日前结束,全区报考人数再创历史新高。经过对报名数据统计,共有59569名考生在内蒙古23个报名现场确认点进行了现场确认(不含推免考生),比2018年增加了11710人,增幅为24.5%。
  自治区教育招生考试中心提醒考生,考试将于12月22日至24日进行,考生可于12月14日至24日凭网报用户名和密码登录中国研究生招生信息网(http://yz.chsi.com.cn或http://yz.chsi.cn)下载打印《准考证》和《座位通知单》。
    来源:内蒙古启言网摘自《内蒙古教育招生考试中心官微 》

 
 
Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .