ᠬᠦᠲᠠᠯᠮᠤᠷᠢ ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠯᠭᠤᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ··· 开通“精准脱贫就业创业在线学习网”

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠲᠠᠯᠮᠤᠷᠢ ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠯᠭᠤᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠴᠢᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠠ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠦ᠋ᠯᠵᠢᠶ᠎᠎ᠠ ᠨᠡᠪᠳ᠋ᠡᠷᠡᠪᠡ

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ《ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠲᠠᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠤᠨ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠲᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠳᠬᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠯᠭᠤᠵᠤ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠰᠦ᠋ᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠲᠦ᠋ᠷᠤᠯ》 ᠢ ᠨᠠᠪᠲᠠᠷᠠᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠲᠠ ᠬᠦᠲᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠲᠠᠯᠮᠤᠷᠢ ᠬᠦᠴᠤᠨ᠂ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠶᠡᠲᠠᠭᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳ᠋ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠢ ᠬᠦᠲᠠᠯᠮᠤᠷᠢ ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠢᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠦ᠋ᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠬᠡᠷᠡᠬᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ(2018ᠤᠨ ᠤ11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠆ 2020 ᠤᠨ ᠤ12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ)ᠬᠠᠡᠭ᠍ᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠲᠠᠯᠮᠤᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠲᠠᠯᠮᠤᠷᠢ ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠪᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠲᠠᠯᠭ᠎᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠲᠠᠭᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳ᠋ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠦ᠋ᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠬᠡᠷᠡᠬᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠴᠢᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦ᠋ᠪᠰᠢᠨ ᠪᠠ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠴᠢᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠬᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠯᠭᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠶᠠᠲᠠᠭᠤ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠠᠡᠭ᠍ᠬᠢᠵᠢᠷᠠᠨ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠲᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎᠎ᠠ᠃
 ᠲᠦ᠋ᠷᠦᠬᠦᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠲᠦ᠋ᠷᠦᠯ ᠢ ᠬᠦᠲᠠᠬᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠨᠲᠤᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠡᠭ᠌ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠡᠭ᠌ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠲᠠᠬᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠡᠯᠸᠺᠲ᠋ᠷᠤᠨ ᠬᠤᠲᠠᠯᠲᠤᠭ᠎᠎ᠠ᠂ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠴᠢᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠨ ᠦᠷᠠᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ 7 ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠦ᠋ᠷᠦᠯ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠢᠢᠲᠠ 100 ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ(3800 ᠮᠢᠨ᠋ᠦ᠋ᠲ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ) ᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃
 ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠲᠠᠲᠤ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠶᠠᠯᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠲᠠᠬᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠮᠠᠨᠲᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠢᠯᠲᠤᠬᠤ ᠪᠤᠲᠤᠯᠭ᠎᠎ᠠ᠂ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ᠂ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠦᠨᠲᠤᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠲᠦ᠋ᠷᠦᠯ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠮᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠦᠨᠲᠤᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠲᠠᠯᠮᠤᠷᠢ ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠲᠠᠲᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠲᠠᠯᠭ᠎᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠮᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯᠯᠠᠬᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠴᠦ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠢ᠃
 ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠦᠰᠠᠯ ᠱᠠᠭᠠᠷᠲᠠᠯᠭ᠎᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠰ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ 3 ᠰᠦ᠋ᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠤᠢ᠄ nmgjztp.chinahtr.com ᠰᠦ᠋ᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠲᠠᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠤᠨ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠲᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠳᠬᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠯᠭᠤᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠰᠦ᠋ᠯᠵᠢᠶ᠎᠎ᠠ︔ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠲᠠᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠨᠠᠢᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭ᠎᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦ᠋ᠯᠵᠢᠶ᠎᠎ᠠ www.nm12333.cn ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠷᠡᠬᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠲᠠᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠤᠨ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠲᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠳᠬᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠯᠭᠤᠵᠤ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠰᠦ᠋ᠯᠵᠢᠶ᠎᠎ᠠ᠃
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ 》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

内蒙古开通“精准脱贫就业创业在线学习网” 农村牧区劳动者足不出户可学习就业创业技能

日前,自治区“内蒙古自治区精准脱贫就业创业在线学习网”,面向全区城乡劳动者,特别是农村牧区贫困劳动力提供免费在线培训(2018年11月—2020年12月),力争经过三年时间的培训,让全区有劳动能力和培训需求的贫困人员都能通过参与网络培训,提高技能水平和创业能力,实现就业创业脱贫增收目标。
  据悉,自治区首批开发选取的培训内容及课程分为七大类,共100门(学时3800分钟),涉及乡村组织建设及民俗旅游类、农业生产认证标准类、农村电子商务类、技能培训类、农业种植类、规模养殖类、工艺制作类。后续自治区还将结合自治区实施乡村振兴战略、产业结构调整、区域特点和民族特色等分批次、分类别陆续开发其他培训课程,并结合内蒙古蒙古族学员实际需要,适时开发上线蒙古语培训课程。
  据介绍,凡有培训意愿和在线培训需求的学员,可通过三种渠道进行在线学习。其中在浏览器中输入中输入nmgjztp.chinahrt.com进入内,进入内蒙古自治区精准脱贫就业创业在线学习网;通过内蒙古人力资源和社会保障网(障网(www.nm12333.cn)在线学)在线学习栏目,登陆“内蒙古精准脱贫就业创业在线学习网”;学员可在手机上下载融学APP,或者手机浏览器登陆“内蒙古精准脱贫就业创业在线学习网”进行在线学习或者下载课程离线学习。学员只需注册登录后可自行选课,自主学习,还可打印培训合格证书及培训档案。
        来源:内蒙古启言网摘自《中国食品报网》

 
 
Posted in ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ |教育信息 and tagged .