ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ···我区2020年前清除学校周围100米范围内烟草零售户

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠡᠢᠢᠭ᠎᠎ᠠ ᠡᠵᠡᠩᠨ᠋ᠡᠯᠳ᠋ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠢᠬᠦ  ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠦᠪᠡᠷᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎᠎ᠠ ᠮᠦ᠋ᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ 《ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠨ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠡᠢᠢᠭ᠎᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠬᠤᠳ᠋ᠠᠯᠳ᠋ᠤᠭᠠᠴᠢᠤᠨ ᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠥᠯᠥ ᠬᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠳ ᠲᠤ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠬᠤᠳ᠋ᠠᠯᠳ᠋ᠤᠨ ᠦᠭᠴᠦ》 ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤᠮᠳ᠋ᠠᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠳᠠᠮᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨ᠋ᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨ᠋ᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠳ᠋ᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠨᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳ᠋ᠡᠭ᠍ᠳ᠋ᠡᠯ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠤ 100 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠌ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠡᠢᠢᠭ᠎᠎ᠠ ᠡᠵᠡᠩᠨ᠋ᠡᠯᠳ᠋ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠵᠦ᠂ 2020 ᠣᠨ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎᠎ᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠵᠡᠩᠨ᠋ᠡᠯᠳ᠋ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃

我区2020年前清除学校周围100米范围内烟草零售户

近日,呼和浩特晚报记者从自治区消费者协会了解到,2020年前我区将全部清除学校周围100米范围内烟草零售户。

 
Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .