ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ 60 ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢᠴᠤᠳ ᠲᠤ ··· 呼和浩特将为60周岁以上老人免费买保险

ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ 60 ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠰᠤᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠬᠤᠲᠠᠯᠲᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠭᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠢ

ᠤᠢᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠤᠬᠡ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠰᠠ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ 60 ᠨᠠᠰᠤ (ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ ) ᠡᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠨᠢᠬᠡᠲᠤᠯᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠬᠤᠲᠠᠯᠲᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠭᠬᠦᠨ ᠂ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠢᠳᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠢᠯ ᠲᠤᠮᠲᠠᠴᠢ ᠳ᠋ᠤ 15ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

呼和浩特将为60周岁以上老人免费买保险

近日,记者从呼和浩特市政府获悉,该市将开展老年人意外伤害保险工作,由政府出资为具有当地户籍、年龄在60周岁(含)以上的老年人统一购买保险,保险费标准为每人每年15元。

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .