ᠬᠦᠭᠡᠬᠤᠲᠠ ᠄ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠡᠷᠬᠡ ᠬᠢᠮᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ 呼和浩特:出售特价新车

ᠬᠦᠭᠡᠬᠤᠲᠠ ᠄ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠡᠷᠬᠡ ᠬᠢᠮᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ᠄ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠶᠤᠤ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠺᠠᠩ ᠵᠧᠩ  ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠥᠷ  ᠲᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠺᠠᠯᠦᠥᠯᠠ ᠮᠠᠰᠢᠨ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠷᠯᠢᠭ ᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠬᠢᠮᠲᠠᠬᠠᠨ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠬᠦᠨᠭᠬᠡᠨ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠷ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠯ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠷᠬᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠦᠷ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ᠤᠤᠯ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ 14.98 ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ᠂ ᠤᠳᠤ 1.5000 ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠢᠮᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠦᠨ᠎ᠡ 13.x ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠃   
  ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 13947123498
  ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠣᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠪᠠ᠃

呼和浩特:出售特价新车

特价一台卡罗拉双擎,抢到就是赚到,先到先得,就一台。指导价14.98万,康正金桥店13.x万,直降1.5000元,机不可失。
 抢车电话13947123498
  来源:内蒙古启言蒙汉综合语信息网编译

 
Posted in ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ|车市信息 and tagged .