ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ ··空军助力精准扶贫

ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ  ᠤᠨ 《ᠵᠢᠷᠭᠣᠭᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠭ》ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠤᠨᠤᠴᠢᠲᠠᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠦᠴᠦ ᠲᠡᠮᠨᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ

ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠠ ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠡᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢᠪᠲᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠣ ᠂ 《ᠵᠢᠷᠭᠣᠭᠠᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠭ 》ᠲᠣ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ 269 ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ ᠂ 117 ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠬᠦᠴᠢᠷᠲᠡᠢ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ  ᠢ ᠂ 5711 ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠬᠦᠴᠢᠷᠲᠡᠢ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠮᠵᠢᠨ ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ ᠳ᠋ᠥ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠣ ᠂ ᠨᠠᠮ ᠪᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠ ᠃
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ 》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

 

空军“六项工程”助力精准扶贫

空军近年来积极参与打赢脱贫攻坚战工作,依托“六项工程”先后实施269个扶贫项目,参与帮扶117个贫困村、5711个贫困户,把党和军队的温暖送到了群众心坎上。
     来源:内蒙古启言网摘自《人民网》

 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .