ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠨᠠᠢᠷ᠂ ᠲᠤᠮᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ··· 赤峰会议、婚礼、大型活动、生日摄影摄像

 
 

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠨᠠᠢᠷ᠂ ᠲᠤᠮᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ

ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠨᠠᠢᠷ ᠂ ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠠᠢᠷ ᠂ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ MV ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠃
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 15048686733 15049962271

赤峰会议、婚礼、大型活动、生日摄影摄像

瞬间影像:承接 婚礼、庆典、晚会、生日、聚会摄像 摄影、电子相册制作、MV、广告视频拍摄
电话:15048686733 15049962271
来源:58同城

 
 
Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .