ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠳ᠋ᠤᠺᠲ᠋ᠦᠷ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ···朝鲁门成为获得国际优秀博士奖首位蒙古族

ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠳ᠋ᠤᠺᠲ᠋ᠦᠷ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠡ

11 ᠰᠠᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ 11 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠂ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠲᠠᠰᠢᠷᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠮᠬᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠳ᠋ᠤᠺᠲ᠋ᠦᠷ  ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠯ᠎ᠡ ᠃
ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠳᠡᠢ Elsevier ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠡᠴᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠷᠤᠢᠺᠰᠧᠰ(Reaxys) ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠳ᠋ᠤᠺᠲ᠋ᠦᠷ  ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠳ᠋ᠤᠺᠲ᠋ᠦᠷ ᠴᠤᠯᠡ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠳ᠋ᠤᠺᠲ᠋ᠦᠷ ᠴᠤᠯᠡ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳᠤᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳ᠋ᠤᠺᠲ᠋ᠦᠷ  ᠨᠠᠷ ᠢ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠡ ᠂ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠂ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠂ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠡᠷᠡᠮᠪᠡ ᠴᠤᠯᠡ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃
 ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠡ ᠬᠤᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠨᠳᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭᠳᠠᠢ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠢᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠡᠴᠠ ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠤ᠂ ᠲᠡᠬᠢᠨ ᠹᠤ᠊ᠢ᠊ᠳᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠂ 2013 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠺᠢᠤᠲ᠋᠊ᠤ᠋ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
 ᠡᠨᠡ ᠭᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠷᠡ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠠᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ《ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠮᠢ》ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠮᠦᠨ ᠡᠨᠡ ᠭᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠡᠨ 2017 ᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ 550 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠺᠲ᠋ᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠡ ᠡᠴᠠ ᠴᠤᠯᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠧᠠᠷᠳ᠋ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠂ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠮᠪᠷᠢᠵ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠂ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠺᠢ᠊ᠤ᠋ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠢ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠺᠲ᠋ᠦᠷ  ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠷᠤᠢᠺᠰᠧᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠳ᠋ᠤᠺᠲ᠋ᠦᠷ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 45 ᠳ᠋ᠤᠺᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠡ ᠠᠩᠬ᠎ᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠡ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠂ 《ᠤᠤᠭᠠᠨ》ᠬᠡᠭᠦ ᠭᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠪᠡ ᠃
 ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠺᠲ᠋ᠦᠷ ᠴᠤᠯᠡ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠡ 2017 ᠤᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠭᠤᠶᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠠᠢ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠡ᠊ᠢ᠊ᠲ᠋ᠡᠮᠡᠢ ᠺᠠᠢᠨᠢᠴᠠᠢᠷ᠊ᠤ᠋ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠪᠤᠬᠢᠷᠳᠤᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠶᠢ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠡᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠡᠷ ᠮᠠᠷᠠᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

朝鲁门获得国际优秀博士奖首位蒙古族

11月11日,从大洋彼岸在日本留学的科研人员中喜报传来,蒙古族博士朝鲁门成为全球45名入选者并获得最高国际奖项,成为获得此殊荣唯一一名中国人。
 朝鲁门1984年11月5日出生于赤峰市阿鲁科尔沁旗,毕业于赤峰蒙古族中学,目前是日本名古屋大学博士后。曾在合成电子传输型有机半导体领域做出了突出献。
 朝鲁门曾就读西南大学、复旦大学、东北林业等大学,2013年在京都大学工学研宄科、能源与碳氢化学系攻读工学博士,2017年07月开始在京都大学化学研宄所、名古屋大学理学研宄科读JSTERATO博士后研宄员,并担任JSPS博士后特别研宄员。与国内外著名人士探讨研究化学学科,颇受国际学术界的青睐。
 这期间,由于朝鲁门博士论文在国际学术界上的巨大影响,朝鲁门博士在约550名申请人中脱颖而出,成功入选2017年全球范围内的ReaxysPhDPrizeFinalists杰出年轻化学研究者45名当中,唯一一名中国籍蒙古族科学人才。这些入选者主要来自美国哈佛大学,英国剑桥大学,日本东京大学等世界名校。在日本有七名学者入选,其中朝鲁门是其中的唯一中国人。ReaxysPhDprize是由世界著名出版商爱思唯尔(E]sevier)从2010年设立。旨在表彰全球范围内的杰出年轻化学研究者(主要针对在读博士生或毕业一年内的博士),是目前最受认可的表彰年轻化学家的国际奖项之一。
 目前,我们国家正需要像朝鲁门博士这样优秀的化学科研人才。他的成功是我们国家和民族的骄傲,更在于激励我们各民族学子,学习他的刻苦钻研精神。祝愿他早日学成归来,报效祖国,为祖国化学科研事业做出更大贡献和智慧,再创辉煌。
博士期间主要成果:
 1.首次高效合成了受电子型具有五元环的多环芳烃Tetrabenzo-FusedPyracylene体系,实现了它们在电子器件领域里应用的可能性。史重要的是发现了在正丁基锂作用下,它进行崭新的1,4-加成反应,并且从晶体结构阐述了产物固态下的特殊荧光性质(Angew.Chem.Int.Ed.2015,54.9308.Citation14)。
 2.通过合成Naphthalene-FusedTetracene,对合成多环芳烃的最主要的反应SchollReaction,发现了前所未有的双电子转移反应机理(Angew.Chem.Int.Ed.2017,56,5082一5086.HotPaper,DOI:10.1002/anie.201701054)。
 3.合成了Tetrabenzo-FusedPyracylene的类似物Thiophene-FusedTetracene,发现了它的特殊的反芳香性及史高的受电子性质(Org/2017,19,826)。更重要的是在锂金属还原条件下,成功的分离出他们极其不稳定的radicalanion和dianion晶体,为它们在有机锂电池领域应用研究做好了基础(UnpublishedWork)。
 来源:内蒙古启言蒙汉综合语信息网编译

 
 
 
Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息, ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠢ᠌ᠮᠤᠷ| 每日嘉宾 and tagged .