ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ  ᠢ ᠤᠷᠠᠯᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠄ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ蒙古族马具的匠心传承

ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ  ᠢ ᠤᠷᠠᠯᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠄ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ

ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ  ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠣᠯ 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ  ᠢ ᠤᠷᠠᠯᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ 》 ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠰ ᠦᠨᠥᠪᠯᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠳᠥᠴᠢᠭᠡᠳ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ  ᠢ ᠤᠷᠠᠯᠠᠨ  ᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠤᠤᠯ  ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠬᠡᠪᠡᠷ ᠤᠯᠠᠮ ᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠵᠢᠭᠤᠨᠳᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠡᠰᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ 《ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ 》  ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ

蒙古族马具的匠心传承

内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗的老匠人套格敦白乙是“蒙古族马具制作技艺”国家级非遗项目的代表性传承人,制作马具长达40余年,他的制作技艺体现了科尔沁马具做工精良、用料考究、使用舒适、装饰华丽的特点。

Posted in ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ |民族用品 and tagged .