ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ᠄ ᠵᠢᠵᠢᠭᠬᠡᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠡᠴᠠ··· 内蒙古满洲里:从袖珍边城到最大陆路口岸

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ᠄ ᠵᠢᠵᠢᠭᠬᠡᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠡᠴᠠ ᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠ

1988 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ  ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠥᠬᠡ ᠶᠢ ᠡᠴᠦᠰᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ 1992ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠢᠯᠢ ᠲᠠᠭᠠᠥ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠵᠢᠵᠢᠭᠬᠡᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ  ᠨᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ 60% ᠡᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

内蒙古满洲里:从袖珍边城到最大陆路口岸

1988年,满洲里被国家设立为经济体制改革开放试验区,开启国门,实现边境贸易“零突破”。1992年,满洲里被国家确定为首批沿边开放城市,袖珍边城自此插上腾飞的翅膀。如今,满洲里口岸承担着中俄贸易60%以上的陆路运输业务,成为全国最大陆路口岸。 新华社记者邹予摄

Posted in ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ|环保旅游 and tagged .