ᠬᠤᠪᠧᠢ ᠡᠴᠠ 2.47 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ··· 湖北发现2.47亿年前湖北鳄类和鱼龙类化石

ᠬᠤᠪᠧᠢ ᠡᠴᠠ 2.47 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠤᠪᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠪᠠ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠯᠢᠭ ᠭᠦᠮᠪᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠵᠢᠮᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠂ ᠬᠤᠪᠧᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠂ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠤᠨ ᠮᠠᠯᠲᠠᠵᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠮᠵᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠬᠤᠪᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠧᠠᠨ ᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠵᠢᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠡᠴᠡ 5.2 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠵᠢᠮᠠᠯ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠵᠢᠮᠠᠯ ᠪᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠯᠢᠭ ᠭᠦᠮᠪᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠵᠢᠮᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ ᠃ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠵᠢᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠰᠡᠯᠪᠢᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

湖北发现2.47亿年前湖北鳄类和鱼龙类化石

近日,湖北省地质科学研究院科研人员发布消息称,通过系统的发掘研究,在湖北远安化石群国家地质公园查明了5.2米的含化石层位,发现了大量的湖北鳄类化石和一具较完整的鱼龙类化石。

Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ |茶余饭后 and tagged .