ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠳᠣᠭᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠯ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠣᠭ 85 ᠲᠥᠮᠡ···内蒙古马匹存栏量约85万匹 居全国第一

ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠳᠣᠭᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠯ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠣᠭ 85 ᠲᠥᠮᠡ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠤᠪᠠ

ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠡᠴᠠ ᠣᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠂ 《ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠷᠣᠭᠣᠨ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ 》ᠬᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠳᠣᠭᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠯ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠤ 84.8 ᠲᠥᠮᠡ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠯᠣᠰ  ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠣ ᠤᠷᠤᠪᠠ ᠃

ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠣᠯ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ  ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ  ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠥᠨᠢᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠂ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠂ ᠨᠡᠩ ᠢᠯᠠᠩᠭᠣᠶ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠪᠠᠭᠣᠯᠢᠭ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠣ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠲᠣ ᠳ᠋ᠥ ᠠᠯᠲᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠳᠣᠭᠣ 10 ᠲᠥᠮᠡ ᠡᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠬᠣᠲᠠ ᠬᠥᠯᠦᠨ ᠪᠣᠢᠷ ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠂ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠂ ᠠᠳᠣᠭᠣ 1 ᠲᠥᠮᠡ ᠡᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ 31ᠪᠤᠢ ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

内蒙古马匹存栏量约85万匹 居全国第一

记者10日从内蒙古自治区农牧业厅获悉,截至目前,被誉为“马背民族摇篮”的内蒙古自治区马匹存栏量达84.8万匹,居全国第一。

内蒙古是我国乃至世界马品种资源丰富的地区之一,是马品种的主要发源地,尤其是蒙古马以耐力强、抗病等优点享誉海内外。全区马存栏10万匹以上的盟市有呼伦贝尔市、锡林郭勒盟、通辽市和赤峰市,马存栏1万匹以上的旗县区有31个。

Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .