ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠡᠬᠢ ᠠᠷᠭᠠᠰᠤᠨ ᠬᠤᠨᠲᠠᠭᠠᠲᠤ ᠮᠠᠷᠭᠤᠯᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ第十五届《阿日嘎聪杯》辩论会举行

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠡᠬᠢ ᠠᠷᠭᠠᠰᠤᠨ ᠬᠤᠨᠲᠠᠭᠠᠲᠤ ᠮᠠᠷᠭᠤᠯᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠲᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠶ᠋ᠮᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠲᠡᠬᠢ 《 ᠠᠷᠭᠠᠰᠤᠨ ᠬᠤᠨᠲᠠᠭᠠᠲᠤ》 ᠮᠠᠷᠭᠤᠯᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠲᠤᠭᠠᠨ 9 ᠰᠠᠷ᠎᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23 ᠤ ᠡᠲᠦᠷ ᠤᠨ ᠦᠲᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠯᠲᠡᠷ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《ᠰᠢᠯᠢᠩᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ 》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

锡林郭勒盟举办蒙古语授课高中生第十五届《阿日嘎聪杯》辩论会

为期两天的八省区蒙古语授课高中生第十五届《阿日嘎聪杯》辩论会9月23日在锡林郭勒盟蒙古族中学举办。
  来源:内蒙古启言网摘自《互联网》

 
Posted in ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ |教育信息 and tagged .