14 ᠲᠦᠮᠡ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠫᠤᠤ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠢ ᠠᠶᠤᠯᠬᠥᠢ ···14万余支非法枪爆物被销毁

ᠪᠦᠬᠥ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠫᠤᠤ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠲᠡᠯᠪᠡᠷᠡᠮᠡᠭᠡᠢ ᠪᠤᠳᠡᠰ ᠢ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠬᠥᠯᠤᠨ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠣ 14 ᠲᠦᠮᠡ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠫᠤᠤ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠢ ᠠᠶᠤᠯᠬᠥᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠪᠠ

ᠪᠦᠬᠥ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠫᠤᠤ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠲᠡᠯᠪᠡᠷᠡᠮᠡᠭᠡᠢ ᠪᠤᠳᠡᠰ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠯᠳᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠬᠥᠯᠤᠨ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠥᠯᠪᠠ ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠂ ᠪᠦᠬᠥ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ 14 ᠲᠦᠮᠡ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠫᠤᠤ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠢ ᠂ ᠲᠡᠰᠤᠷᠡᠬᠥᠯᠦᠭᠴᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠯᠪᠡᠷᠡᠮᠡᠭᠡᠢ ᠪᠤᠳᠡᠰ ᠢ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠬᠥᠯᠤᠨ ᠠᠶᠤᠯᠬᠥᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠪᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ《ᠫᠤᠤ ᠵᠠᠪᠰᠡᠭ ᠲᠡᠯᠪᠡᠷᠡᠮᠡᠭᠡᠢ ᠪᠤᠳᠡᠰ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠂ ᠭᠠᠢ ᠭᠡᠮ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠬᠤ 》ᠪᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠡᠳᠤᠪ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠯᠳᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠬᠥᠯᠤᠨ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠪᠦᠬᠥ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 146ᠬᠤᠳᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠦᠷᠨᠢᠬᠥᠯᠪᠠ ᠃
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ 》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

公安机关集中销毁非法枪爆物 14万余支被销毁

全国公安机关集中统一销毁非法枪爆物品活动近日正式启动。当天,全国公安机关收缴和群众主动上缴的14万余支非法枪支及一大批炸药、雷管等爆炸物被集中安全销毁。在全国146个城市,这场以“治枪爆 除祸患 保民安”为主题的集中统一销毁活动同步开展。
  来源:内蒙古启言网摘自《互联网》

 
Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息.