ᠪᠤᠶᠢᠺᠤ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ曲棍赛内蒙古队夺冠

2018 ᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠶᠢᠺᠤ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ

ᠯᠢᠶᠤᠤᠨᠢᠩ ᠮᠤᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠯᠢᠥᠢᠱᠦᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 2018 ᠤᠨ ‍ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠤᠶᠢᠺᠤ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠦ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ‍ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠡᠨᠡᠳᠭᠡᠭ ‍ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠤᠶᠢᠺᠤ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠵᠢ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

全国男子曲棍球锦标赛:内蒙古队夺冠

近日,2018年全国男子曲棍球锦标赛在辽宁省军事体育航海运动学校举行。内蒙古男子曲棍球队获得2018年全国男子曲棍球锦标赛冠军,并获得代表中国参加2018年印度男子曲棍球世界杯的参赛资格。
  来源:内蒙古启言网摘自《内蒙古体育局网》

 
 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .