《ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠧᠪᠠᠩ》ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡᠯ ···“土月饼”上市迎中秋

ᠭᠠᠨᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠶᠧ᠄ 《 ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠧᠪᠠᠩ》ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡᠯ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢ ᠤᠭᠲᠤᠨ᠎ᠠ

ᠲᠡᠷᠭᠡᠯ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 《 ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠧᠪᠡᠩ》 ᠬᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠭᠠᠨᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠶᠧ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠂ ᠤᠲᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠨᠤᠬᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠯᠲᠡᠪ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠤᠪᠠᠯ《ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠧᠪᠠᠩ》 ᠪᠤᠯᠲᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ 《ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠧᠪᠠᠩ》ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠨᠢ ᠬᠢᠮᠲᠠᠬᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠲᠠᠭ᠃
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《 ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠨᠧᠲ 》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

甘肃张掖:“土月饼”上市迎中秋

中秋节前制作“土月饼”是甘肃张掖的传统习俗,至今已有千年历史。“土月饼”用醒发后的面团做成各种造型,再经烤制而成,物美价廉,深受市民欢迎。
  来源:内蒙古启言网摘自《人民网》

 
Posted in ᠲᠠᠨᠭᠰᠤᠭ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ |舌尖美味 and tagged .