ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠮᠠᠯ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠪᠡ世界人工智能大会开幕

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠮᠠᠯ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠪᠡ

9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂  2018 ᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠮᠠᠯ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠬᠤᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ᠃ 40 ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠲᠠᠳ ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠮᠠᠯ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠲᠸᠭ᠍ᠨᠤᠯᠤᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠠᠵᠦ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠠᠯᠰᠢᠯ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ 200 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠮᠠᠯ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠬᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠶ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠹᠤᠷᠦ᠋ᠮ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ  》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

世界人工智能大会在上海开幕

9月17日,2018世界人工智能大会在上海拉开帷幕。大会以“人工智能赋能新时代”为主题。来自近40个国家和地区的专家学者、企业家等围绕人工智能技术前沿、产业趋势和热点问题开展对话交流,200多家人工智能领域领军企业参加论坛和展示活动。
  来源:内蒙古启言网摘自《经济参考报》

 
Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .