ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠺᠺᠠᠶᠢᠳᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠲᠡᠯᠦᠯᠲᠡ ᠳ᠋ᠤ 42 ᠬᠦᠮᠦᠨ···日本北海道地震死亡人数升至42人

 

ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠺᠺᠠᠶᠢᠳᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠲᠡᠯᠦᠯᠲᠡ ᠳ᠋ᠤ 42 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠᠪᠠ

ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠤᠤᠺᠢᠤ᠋ ᠶᠢᠨ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠤ ᠡᠲᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠲᠡᠭᠡ ( ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠮᠧᠢ᠂ ᠸᠠᠩ ᠺᠧ ᠵᠢᠶᠠ ) 9 ᠤ ᠤᠷᠤᠢ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠮᠡᠲᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠺᠺᠠᠶᠢᠳᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠲᠡᠯᠦᠯᠲᠡ ᠳ᠋ᠤ 42 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠᠵᠤ 1 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠠᠳ ᠪᠤᠢ᠃ ᠴᠠᠭᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠶᠠᠭ ᠠᠪᠤᠷᠠᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃
  9 ᠤ ᠤᠷᠤᠢ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠤᠺᠺᠠᠶᠢᠳᠤ᠋ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ 2600 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠲᠦᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠩᠨᠠᠵᠤ᠂ 8000 ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ ᠵᠤᠭᠰᠤᠪᠠ᠃ ᠤᠲᠤᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠺᠺᠠᠶᠢᠳᠤ᠋ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠴᠦ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠡᠷᠬᠦᠭᠡᠭ᠍ᠲᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠴᠦ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠃
  ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ 6 ᠤ ᠡᠲᠦᠷ ᠤᠨ ᠦᠦᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠺᠺᠠᠶᠢᠳᠤ᠋ ᠳ᠋ᠤ 6.7 ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠲᠡᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠷᠠᠵᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠪᠡᠯ ᠶᠡᠭᠦᠷᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠰᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠫᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

日本北海道地震死亡人数升至42人

新华社东京9月9日电(记者姜俏梅 王可佳)日本官房长官菅义伟9日晚在记者会上说,北海道地震已造成42人死亡,目前仍有1人失踪。由警察、消防员及日本自卫队组成的救援队正在坚持搜救失踪者。
  截至9日傍晚,北海道地区仍有2600人在避难所生活,8000户居民断水。
  当地时间6日凌晨,日本北海道发生6.7级强震,多地发生建筑物倒塌和山体滑坡,出现大范围停水停电及交通瘫痪。
   来源:内蒙古启言网摘自《新华社》

 
Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .