ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ 3 ᠡᠮᠴᠢ 《 ᠪᠧᠲ᠋ᠢᠶᠤᠨ ᠮᠠᠶ᠊ᠢᠬ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢ》···内蒙古3名医师获评“白求恩式好医生”荣誉称号

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ 3 ᠡᠮᠴᠢ 《 ᠪᠧᠲ᠋ᠢᠶᠤᠨ ᠮᠠᠶ᠊ᠢᠬ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠪᠡ

ᠤᠶᠢᠷ᠎᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠤᠷ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ 3 ᠡᠮᠴᠢ 《ᠪᠧᠲ᠋ᠢᠶᠤᠨ ᠮᠠᠶ᠊ᠢᠬ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠤ᠂ 4 ᠡᠮᠴᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

《ᠪᠧᠲ᠋ᠢᠶᠤᠨ ᠮᠠᠶ᠊ᠢᠬ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠮᠴᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠮᠴᠢ ᠵᠤᠤ ᠰᠢᠩ ᠱᠧᠩ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠡ ᠨᠢᠯᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠮᠴᠢ ᠸᠠᠩ ᠭᠦᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠮᠴᠢ ᠵᠠᠩ ᠰᠢ ᠵᠧ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ

内蒙古3名医师获评“白求恩式好医生”荣誉称号

在近日北京召开的第二届中国医学人文大会上,来自我区的3名医师获得“白求恩式好医生”荣誉称号,另有4名医师获得提名奖。

  获得“白求恩式好医生”荣誉称号的是:内蒙古自治区人民医院主任医师赵兴胜、内蒙古自治区妇幼保健院主任医师王桂香、赤峰市医院主任医师张析哲。

 
Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .