ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠵᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ中国电影周在乌兰巴托开幕

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠵᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ

9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ 4 ᠪ ᠤᠷᠤᠢ᠂ 《ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠢ》ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠵᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠵᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠩᠬᠢᠰ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠵᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ᠂《ᠲᠤᠮᠤ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ》᠂《ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ》᠂《ᠰᠢᠶᠠᠲ᠋ᠧᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠬᠢᠨᠢᠳᠤᠯ》ᠵᠡᠷᠭᠡ 10 ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠵᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠢᠨ 5 ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠵᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ 10 ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠵᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ

中国电影周在乌兰巴托开幕

“感知中国”—中国内蒙古文化旅游周之中国电影周启动仪式4日晚在蒙古国首都乌兰巴托腾吉思影院启动,中蒙两国各界人士百余人共同观看了开幕影片《大上海》。

本次中国电影周自9月4日至8日分别在乌兰巴托腾吉思等五家影院展映《大上海》《北京爱情故事》《美人鱼》《咱们结婚吧》《夏洛特烦恼》《神笔马良》《师父》《北京遇上西雅图》《大唐玄奘》《捉妖记》(3D)等10部中国精品影片。

Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .