ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ···内蒙古四名柔道选手将冲击亚运奖牌

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠨ᠎ᠡ

8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠵᠠᠺᠠᠷᠲ᠋ᠠ ᠳᠤ ᠤᠳᠤ ᠶᠠᠭ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠤᠳᠤᠣ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠴᠡ 4 ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠳᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠳᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠬᠦ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢ 4 ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠂ ᠴᠢᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠬᠡᠪᠢᠯᠢᠭ᠌᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠳᠤᠰ ᠳᠤᠰ 73 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ᠂ 66 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ᠂ 90 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠪᠠ 81 ᠺᠢᠯᠤᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠳᠡᠰ ᠲᠤ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠳᠡᠨᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠨᠠᠰᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠤᠳᠤᠤ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠳᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠶᠤᠮ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠨᠧᠲ

内蒙古四名柔道选手将冲击亚运奖牌

8月29日,雅加达亚运会柔道项目将全面开战,内蒙古自治区共有4名男子柔道选手代表中国队向奖牌发起冲击。

  据了解,本次亚运会柔道比赛将进行4天,我区选手巴彦德力黑、青达嘎、布和毕力格、耐日嘎其将出战男子73公斤级、66公斤级、90公斤级和81公斤级的比赛。本次入选中国代表团的4名我区柔道选手都比较年轻,他们均取得过全国柔道锦标赛的冠、亚军,实力不容小觑。

 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .