《 ᠬᠦᠬᠡᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ ᠤ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡ 》 ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠺ ᠢ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠪᠠ《长江经济带》特种邮票发行

ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ 《 ᠬᠦᠬᠡᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ ᠤ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡ 》 ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠺ ᠢ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠪᠠ

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ  ᠡᠴᠡ《ᠬᠦᠬᠡᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ ᠤ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡ 》 ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠺ ᠨᠢᠬᠡ ᠢᠵᠢ 6 ᠰᠢᠷᠭᠡᠭ᠌᠂ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠤᠷ  ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠨᠢ 7.80 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌᠂ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ 11.70 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌᠃
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《 ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠨᠧᠲ 》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ ᠃

中国邮政发行《长江经济带》特种邮票

近日,中国邮政发行《长江经济带》特种邮票一套6枚,小全张1枚。全套邮票面值为7.80元,小全张售价11.70元。
  来源:内蒙古启言网摘自《中国青年网》

 
Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .