ᠰᠤ ᠪᠢᠩ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠪᠡ 苏炳添夺亚运会男子百米冠军

ᠰᠤ ᠪᠢᠩ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠪᠡ

8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ 18 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠬᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠩᠭᠡᠨ ᠠᠲ᠋ᠯᠸᠲ᠋ᠢᠺ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ 100 ᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠲᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠤ ᠪᠢᠩ ᠲᠢᠶᠠᠨ 9.92 ᠰᠸᠺᠦ᠋ᠨ᠋ᠳ᠋ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃

苏炳添夺亚运会男子百米冠军

在第18届亚运会田径男子100米决赛中,中国选手苏炳添以9秒92的成绩获得冠军。

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .