ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠬᠯᠠᠭᠠᠨ᠄ 亚运会:男子200米自由泳:孙杨夺冠

ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠬᠯᠠᠭᠠᠨ᠄ ᠰᠦᠨ ᠶᠠᠩ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠸᠳᠠᠯ ᠠᠪᠴᠠᠢ

8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠬᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ 200 ᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠤ ᠤᠮᠪᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠲᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠰᠦᠨ ᠶᠠᠩ 1 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ᠋ 45 ᠰᠸᠺᠦ᠋ᠨ᠋ᠳ᠋ 43 ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠸᠳᠠᠯ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ (ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠢ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠹᠸᠢ ᠮᠤᠤ ᠬᠤᠸᠠ)

亚运会|男子200米自由泳:孙杨夺冠

8月19日,在第18届亚运会男子200米自由泳决赛中,中国选手孙杨以1分45秒43的成绩夺冠。

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .