ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ——ᠤᠯᠠᠭᠠᠢ天边草原乌拉盖

ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ——ᠤᠯᠠᠭᠠᠢ

ᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠨᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠤᠬᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠤᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠷᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠨᠠᠮᠬᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠷᠯᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠶᠠᠬ ᠯᠡ ᠡᠭᠡᠷᠡᠮ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠬᠠᠳᠠᠬ ᠰᠢᠭᠢᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤᠶᠢᠴᠠ 4618 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠤᠮᠸ᠋ᠲ᠋ᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎᠎ᠠ ᠨᠢ 500 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠤᠷᠭᠤᠵᠦ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠲᠦᠷᠬᠦ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ《ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠬ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ》  ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠶᠢᠲᠤ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠬᠠᠪᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂《ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ》ᠬᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃

天边草原乌拉盖

乌拉盖管理区位于内蒙古自治区锡林郭勒盟东北部,因乌拉盖河得名,地处锡林郭勒盟、兴安盟和通辽市三盟市的交界处,土地总面积5013平方公里,动植物种类繁多,野生植物500多种,有“天边草原”的美誉。

Posted in ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ|环保旅游 and tagged .