ᠨᠠᠨᠵᠢᠩ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠢ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ···南京海关查获一起走私白糖大案

ᠨᠠᠨᠵᠢᠩ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠢ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠠ

ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠤᠯᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠂ ᠨᠠᠨᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠨᠲᠦᠩ ᠤᠨ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠬᠡᠨ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠢ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ  ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡ ᠃ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ 800 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠤᠨ ᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠲᠣ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 29 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠪᠠ ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

南京海关查获一起走私白糖大案

记者从海关总署获悉:南京海关所属南通海关日前破获一起绕关走私白糖大案,现场查获走私入境的白糖800余吨,抓获涉案犯罪嫌疑人29名。

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .