ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ – ᠮᠤᠰᠺᠧᠠ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠨᠢᠰᠦᠯᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ内蒙古实现直飞洲际航线零的突破

ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ – ᠮᠤᠰᠺᠧᠠ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠨᠢᠰᠦᠯᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ

ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠤᠩᠭ᠋ᠤᠴᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ - ᠮᠤᠰᠺᠸᠠ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠲᠢᠪ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠶᠠᠨᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠲᠤᠰ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠨᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠲᠢᠪ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠢ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ - ᠮᠤᠰᠺᠸᠠ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠮᠧᠷ ᠨᠢ GS7947/7948᠂ ᠨᠢᠰᠦᠯᠬᠡ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ᠂ ᠨᠢᠰᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠡᠴᠡ 11᠄00 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠨᠢᠰᠴᠦ᠂ 19᠄05 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠮᠤᠰᠺᠸᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠮᠤᠰᠺᠸᠠ ᠡᠴᠡ 21᠄ 25 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠨᠢᠰᠴᠦ᠂ 04᠄ 45 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ

内蒙古实现直飞洲际航线零的突破

近日,呼和浩特机场开通了呼和浩特——莫斯科定期洲际航线。这是自治区首条直飞洲际航线,实现了自治区直飞洲际航线零的突破,进一步促进了两地经济往来。

本次开通的呼和浩特至莫斯科航线由天津航空公司执飞,航班号为GS7947/7948;机型为空客330;班期为每周日;航班时刻为:去程呼和浩特11时起飞,19时05分到达莫斯科;回程莫斯科21时25分起飞,次日4时45分到达呼和浩特(以上时刻均为当地时刻,最终时刻以实际执行为准)。

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .