ᠹᠷᠠᠨᠽᠢ 4 ᠄ 3 ᠠᠷᠭᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ法国4比3击败阿根廷

ᠹᠷᠠᠨᠽᠢ 4 ᠄ 3 ᠠᠷᠭᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ

6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 30  ᠤ ᠣᠷᠤᠢ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ 1/8   ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠂ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠮᠥᠷᠦᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠹᠷᠠᠨᠽᠢ ᠂ ᠠᠷᠭᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠤᠵᠦ᠂ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠦ ᠹᠷᠠᠨᠽᠢ 4 ᠄ 3  ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠭᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ  ᠢ ᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠡᠩᠨᠡᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠣᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

法国4比3击败阿根廷

北京时间6月30日晚,世界杯淘汰赛1/8决赛正式打响,其中“死亡上半区”的首场比赛就在夺冠大热法国队和阿根廷队之间展开。最终,在喀山竞技场的一场伟大比赛中,法国队4比3击败阿根廷队,成为第一支晋级8强的球队。

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .