ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ᠄ ᠮᠤᠷᠢ ᠤᠨᠤᠬᠰᠠᠨ··· 秀美阿尔山靓丽的女骑警

ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ᠄ ᠮᠤᠷᠢ ᠤᠨᠤᠬᠰᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠴᠬᠳᠠᠭᠤᠯ ᠤᠳ

6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠪᠤᠯ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠬᠢᠯ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠮᠦᠨ᠃ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠰᠢᠬ ᠭᠤᠶᠤ ᠡᠨᠡ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠤᠨᠤᠵᠦ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠷ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭᠠᠲᠤ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠴᠠᠬᠳᠠᠭᠤᠯ ᠤᠳ ᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠲᠦᠷᠬᠦ  ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠨᠡᠮᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠮᠤᠷᠢᠲᠤ ᠴᠠᠬᠳᠠᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠴᠠᠬᠳᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠯᠪᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠬ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

秀美阿尔山靓丽的女骑警

内蒙古兴安盟阿尔山市不仅自然风景秀美,城市女子骑警队也是一道美丽的风景!每到旅游旺季,骑警队的姑娘们骑马列队在街道、景点巡视,履行市容、治安及旅游推介等职责。

Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ |茶余饭后 and tagged .