ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠤ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ᠄ ᠰᠸᠨᠢᠭᠠᠯ ᠄ 2᠄ 2 ᠶᠠᠫᠤᠨ 世界杯- 塞内加尔2-2平日本

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠤ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ᠄ ᠰᠸᠨᠢᠭᠠᠯ ᠄ 2᠄ 2 ᠶᠠᠫᠤᠨ

6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24 ᠤ ᠣᠷᠤᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ H ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠥᠷᠦᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠸᠨᠢᠭᠠᠯ ᠄ 2᠄ 2  ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠯᠳᠡᠪᠡ᠃

世界杯- 塞内加尔2-2平日本

北京时间6月24日23时00分,2018年俄罗斯世界杯H组次轮,最终日本队与塞内加尔战成2-2。

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .