ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠤ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ᠄ ᠢᠩᠭᠡᠯᠠᠨᠳ᠋ 6 ᠄ 1 ᠫᠠᠨᠠᠮᠠ世界杯:英格兰6-1血洗巴拿马

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠤ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ᠄ ᠢᠩᠭᠡᠯᠠᠨᠳ᠋ 6 ᠄ 1 ᠫᠠᠨᠠᠮᠠ

6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ24 ᠦ ᠣᠷᠤᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠤ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠷᠦᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠢᠩᠭᠡᠯᠠᠨᠳ᠋ 6 ᠄ 1  ᠪᠠᠷ ᠫᠠᠨᠠᠮᠠ  ᠶᠢ ᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ

世界杯:英格兰6-1巴拿马

北京时间6月24日20点,俄罗斯世界杯小组赛第2轮,英格兰以6-1巴拿马。

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .