ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ᠄ ᠰᠸᠸᠢᠰ 2᠄ 1 ᠰᠸᠷᠪᠢᠶ᠎ᠠ世界杯:瑞士2-1力擒塞尔维亚。

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ᠄ ᠰᠸᠸᠢᠰ 2᠄ 1 ᠰᠸᠷᠪᠢᠶ᠎ᠠ

6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ23 ᠤ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ E ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠷᠦᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠸᠸᠢᠰ 2᠄ 1  ᠪᠠᠷ ᠰᠸᠷᠪᠢᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ

瑞士2:1力挫塞尔维亚

北京时间6月23日,2018年俄罗斯世界杯E组第2轮,瑞士2-1力擒塞尔维亚。

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .