ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ 22 ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠨ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ2018年内蒙古确定退出地方煤矿22处

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ 22 ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠨ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠬ ᠵᠠᠩᠬᠢᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠤᠮᠢᠰ ᠡᠴᠡ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ 2018 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ 1110 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠤᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ 22 ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠨ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠤᠯ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ 11 ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ( ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ 705 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠤᠨ) ᠵᠢ ᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 405 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ 2.74 ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠬᠤ ᠬᠤᠲᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠤᠰ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠸᠲ

2018年内蒙古确定退出地方煤矿22处

记者从自治区经济和信息化委员会获悉,2018年我区确定退出地方煤矿22处、煤炭产能1110万吨/年,比计划多退11处、超退产能705万吨/年,为计划退出产能405万吨的2.74倍。近日,该任务已下达相关盟市和部门执行。

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .