ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠄ ᠳᠡᠷᠬᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ锡盟阿巴嘎旗:卖车

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠄ ᠳᠡᠷᠬᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠄ ᠳᠡᠷᠬᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ
ᠲᠤᠰ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠯ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 15249555219
   ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

锡盟阿巴嘎旗:卖车

全手续,28000车在阿旗,想要的联系15249555219

Posted in ᠲᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠬᠡᠷ|车房市场 and tagged .