ᠢᠳᠡᠬᠡᠮᠵᠢᠲᠤ ᠤᠶᠤᠯᠢᠭ ᠨᠤᠮ ᠵᠢᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠯᠭᠠᠪᠠ信用智能借书机亮相

 

ᠢᠳᠡᠬᠡᠮᠵᠢᠲᠤ ᠤᠶᠤᠯᠢᠭ ᠨᠤᠮ ᠵᠢᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠾᠧᠪᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠤᠧᠠᠨ ᠬᠤᠧᠠ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠯᠭᠠᠪᠠ

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠤᠩᠰᠢᠬᠴᠢ ᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠤᠧᠠᠨ ᠬᠤᠧᠠ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ 《ᠢᠳᠡᠬᠡᠮᠵᠢᠲᠤ ᠤᠶᠤᠯᠢᠭ ᠨᠤᠮ ᠵᠢᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠮᠠᠰᠢᠨ》 ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠬᠡᠯᠡᠵᠤ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠨᠤᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ
   ᠤᠩᠰᠢᠬᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠵᠢᠬᠡᠯᠡᠵᠤ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠦᠬᠦᠮ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠲᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠡᠨ ᠾᠧᠪᠧᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠤᠧᠠᠨ ᠬᠤᠧᠠ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ 30 ᠭᠠᠷᠤᠢ《ᠢᠳᠡᠬᠡᠮᠵᠢᠲᠤ ᠤᠶᠤᠯᠢᠭ ᠨᠤᠮ ᠵᠢᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠮᠠᠰᠢᠨ》ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠥᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠪ᠂ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ᠂ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠡᠶᠢᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠲᠤ ᠲᠦᠪᠬᠢᠨᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ 200 ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠨᠤᠮ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠ᠂ ᠤᠩᠰᠢᠬᠴᠢᠳ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠲᠡᠳᠤ ᠺᠤᠳ᠋ ᠢ ᠰᠢᠷᠪᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠤᠮ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠵᠢᠬᠡᠯᠡᠵᠤ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ (ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠶᠠᠩ ᠱᠢ ᠷᠤᠤ)
   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ《ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ》ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ

信用智能借书机亮相河北宣化

近日,读者在张家口市宣化区行政办公中心“信用智能借书机”前挑选借阅图书。
  为方便读者借阅图书,河北省张家口市宣化区日前引进了30多台“信用智能借书机”,安置在市民服务中心、图书馆、部分社区等公共场所,每台机器内放置图书200册,读者可通过扫描二维码免费借阅图书。
  来源:内蒙古启言网摘自《茂名网》

 
 
Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .