ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠰᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ··高考成绩将于23日公布

 

2018 ᠤᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠰᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠢ 23 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠵᠠᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ

6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ 2018 ᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠰᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ 19205 ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢ ᠲᠤᠰ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯ᠎ᠠ᠃
  ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠰᠢᠤᠢ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠹᠸᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ 6 ᠰᠠᠷ᠎ ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠡᠴᠡ 22 ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠸᠲ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ᠂ 23 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠢ ᠵᠠᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠶᠢᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠄
  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠰᠤᠷᠠᠬ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠸᠲ ᠡᠴᠡ ᠲᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠶᠢᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ;
  ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠡᠷ᠌ 《gkcf ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠤᠮᠸᠷ》 ᠢ᠋ᠶᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠳ 10628833 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠬᠠᠶᠢᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ;
  ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠮᠡᠯ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠡᠷ 16897788 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠡᠷ 16817788 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠡᠷ 95105168 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠡᠷ 1255088 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠤᠰᠪᠦᠷᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠵᠦ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣ᠋ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠶᠢᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ;
  ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠮᠡᠯ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠪᠡᠷ 1607788 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠵᠦ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
  ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ

 

2018年内蒙古高考成绩将于23日公布

6月7日是2018年全国普通高校招生统一考试的第一天,呼和浩特市19205名考生满怀信心地走进考场,迎接人生第一大考。
  今年高考网上阅卷时间为6月10日至22日,成绩将于6月23日公布,考生可通过四种方式查分。具体查分的方式为:1、登录内蒙古招生考试信息网免费查询高考成绩;2、移动电话发送短信“gkcf考生号”至10628833获取高考成绩;3、通过自动语音信息台查询,区内中国联通用户拨打16897788,中国电信用户拨打16817788,中国铁通用户拨打95105168,中国移动用户拨打1255088;4、人工信息台查询,联通用户拨打1607788,通过话务员查询高考成绩。
  来源:内蒙古媒体综合整理

Posted in ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ |教育信息 and tagged .