ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ 2᠄ 0  中国男子足球队2比0击败泰国

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ 2᠄ 0  ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠢᠯᠠᠪᠠ

ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ 2᠄ 0  ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢᠪᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ᠂ 5᠄1 ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠢᠯᠦᠭᠳᠡᠵᠦ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠬᠠᠳᠤᠯ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠶᠡᠷᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ

中国男子足球队2比0击败泰国

中国男子足球队6月2日晚以2∶0击败泰国男足。尽管只是一场国际友谊赛,但面对这样一个曾以5∶1击败过自己的对手,相信没有什么比一场胜利更令中国男足感到高兴。

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .