ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠨᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠦᠨ ··· 最新世界大学声誉排行榜出炉 清华排名第14位

ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠨᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠨᠡᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠥ ᠴᠢᠩᠬᠤᠧᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ 14 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠪᠠ

ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠵᠢᠨ 《ᠲᠡᠢᠮᠰ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠤᠵᠢᠯ 》 ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠤᠷ 2018 ᠤᠨ ᠤ 《ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠨᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠡᠷᠡᠰ  ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ 》 ᠵᠢ ᠨᠡᠢᠳᠡᠯᠡᠪᠡ ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠪᠠ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ  ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠠᠷᠧᠠᠷᠳ᠋ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠂ ᠮᠠᠰᠠᠴᠦᠢᠰᠧᠼ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠥ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠹᠦᠷᠳ᠋ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠵᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠪᠠ ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠺᠠᠮᠪᠷᠢᠵ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠂ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠤᠺᠰᠹᠤᠷᠳ᠋ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠵᠢᠨ ᠺᠠᠯᠢᠹᠤᠷᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠧᠷᠺᠯᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠵᠢᠨ ᠫᠠᠷᠢᠨᠰᠲᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠵᠢᠨ ᠶᠧᠯᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠵᠢᠨ ᠺᠠᠯᠢᠹᠤᠷᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠯᠤᠰ ᠠᠩᠵᠧᠯᠧᠰ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠺᠠᠭᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠬᠥᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠩᠬᠤᠧᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠ ᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ 14᠂ 17᠂ 40 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠲᠣ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ 50 ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠶᠠᠫᠥᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠺᠢᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ 13 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠣ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

最新世界大学声誉排行榜出炉 清华排名第14位

英国《泰晤士报高等教育》近日公布2018年度“世界大学声誉排行榜”,美国和英国大学包揽前十名,但前三名均为美国大学,分别是哈佛大学、麻省理工学院和斯坦福大学,其后依次为英国剑桥大学、英国牛津大学、美国加利福尼亚大学伯克利分校、美国普林斯顿大学、美国耶鲁大学、美国加利福尼亚大学洛杉矶分校和美国芝加哥大学。

另外,中国清华大学、北京大学和香港大学分别以排名第14位、第17位和第40位,挤入榜单前50名。日本东京大学排名第13位,是榜单上排名最高的亚洲大学。

Posted in ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ |教育信息 and tagged .