ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠣᠷᠣᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ···内蒙古自治区招募7500名高校毕业生下基层

 

ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠣᠷᠣᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ 7500 ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠣᠶᠣᠲᠠᠨ ᠢ ᠡᠯᠰᠡᠵᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠱᠠᠲᠣᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠴᠠᠭ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4  ᠤ ᠡᠲᠦᠷ ᠡᠴᠠ 10 ᠤ ᠡᠲᠦᠷ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ

ᠥᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠂ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ  ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠪᠠᠲᠣᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠡᠴᠠ ᠣᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠂ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠣᠷᠣᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠤᠶᠤᠲᠠᠳ ᠡᠴᠠ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠡᠯᠰᠡᠵᠦ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠣ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠣ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠱᠠᠲᠣᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠡᠮᠵᠢᠬᠦ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ (ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ) ᠢ ᠲᠡᠮᠵᠢᠬᠦ᠂ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠪᠠ ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ (ᠲᠣᠷᠣᠭᠰᠢ 《ᠭᠣᠷᠪᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡ  ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ》 ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ) ᠠᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠲᠣ ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠡᠴᠠ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠶᠤᠲᠠᠳ  ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠳ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠢ ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠥ ᠨᠡᠢᠲᠡ 7500 ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠣᠶᠣᠲᠠᠨ ᠡᠯᠰᠡᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠥ 《ᠭᠣᠷᠪᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠮᠵᠢᠬᠦ》 ᠳ᠋ᠥ 2500 ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠂ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠳ 5000 ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠡᠯᠰᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

ᠣᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠂ ᠲᠣᠰ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠭᠣᠷᠪᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠮᠵᠢᠬᠦ》 ᠳ᠋ᠥ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠪᠣᠯ 2018 ᠣᠨ ᠤ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠳᠥᠷᠢᠮᠲᠤ ᠡᠩ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠣᠶᠣᠲᠠᠳ︔ 2018 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠡᠳᠦᠷ  ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠢᠮᠲᠣ ᠡᠩ  ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠠᠮᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠩᠰᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠣᠶᠣᠲᠠᠨ ︔ 2015ᠣᠨ ᠂ 2016 ᠣᠨ ᠂ 2017 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠳᠥᠷᠢᠮᠲᠣ ᠡᠩ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠲᠡᠬᠦᠰᠦᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠠᠮᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠩᠰᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠣᠲᠠᠨ ᠢ ᠡᠯᠰᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

 

内蒙古自治区招募7500名高校毕业生下基层

内蒙古将选拔招募高校毕业生到农村牧区基层从事支教、支农(支牧)、支医和扶贫(以下简称“三支一扶”)工作,同时选拔招募高校毕业生社区民生工作志愿服务人员。两项计划共计招募高校毕业生7500名,其中,“三支一扶”2500人,社区民生工作志愿服务人员5000名。

据了解,此次“三支一扶”人员招募对象为2018年自治区全日制普通高校应届毕业生; 2018年区外全日制普通高校内蒙古籍应届毕业生;2015年、2016年、2017年全日制普通高校毕业且尚未就业的内蒙古籍高校毕业生。

Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .