ᠰᠢᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ᠄ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ锡盟:卖种马

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ᠄ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠲᠤᠰ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠭᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠢᠵᠠᠯᠠᠩ ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 15560742221

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

锡盟:卖种马

锡盟东乌旗卖种马,联系电话:15560742221

Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .